Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Projekt zmian w wykazie specjalizacji i kursów > Ministerstwo zdrowia zamierza zlikidować kursy kwalifikacyjne i szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie organizacja i zarządzanie.

Projekt zmian w wykazie specjalizacji i kursów

Ministerstwo zdrowia zamierza zlikidować kursy kwalifikacyjne i szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie organizacja i zarządzanie.

.

W styczniu 2012 roku ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie nowego wykazu specjalizacji oraz szkoleń kwalifikacyjnych, które może odbywać pielęgniarka i położna.
Ministerstwo zdrowia zamierzało zlikwidować 8 z 18 specjalizacji, które mogły odbywać tylko pielęgniarki oraz proponowało aby specjalizacja kierowana dla położnych była tylko jedna: w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego (zawierać ma moduł z pielęgniarstwa neonatologicznego i rodzinnego)!
Natomiast w zakresie kursów kwalifikacyjnych zamierzano zlikwidować 4 z 15 kursów kwalifikacyjnych, które mogły odbywać tylko pielęgniarki oraz dopisać dwa rodzaje kursów w dziedzinie pielęgniarstwa: anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii, operacyjnego w położnictwie i ginekologii.
Argumentacja ministerstwa zdrowia za wprowadzeniem zmian w wykazie sprowadzała się do wyjaśnienia, że: "do chwili obecnej dziedziny pielęgniarstwa oraz dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia były zbyt zawężone tematycznie, co z kolei znacznie ograniczało możliwości odpowiedniego wykorzystania uzyskanego przez pielęgniarkę lub położną wykształcenia i obszaru pracy zgodnego z posiadaną specjalizacją". Dlatego, obecny "projekt rozporządzenia zmniejsza liczbę dziedzin pielęgniarstwa, łącząc zbliżone tematycznie dziedziny pielęgniarstwa, co przygotuje pielęgniarkę/położną do wykonywania świadczeń zdrowotnych dla szerszej grupy pacjentów, dając większą możliwość zmiany obszaru zatrudnienia z zachowaniem przydatności zdobytego tytułu specjalisty w danej dziedzinie".
Natomiast w lipcu 2012 roku ministerstwo zdrowia publikuje kolejną wersję projektu wykazu kursów i specjalizacji, które będą mogły odbywać pielęgniarki i położne.
Teraz  przedstawiam uwagi do przedmiotowego projektu tylko w kontekście pomysłu ministerstwa zdrowia, aby z wykazu szkoleń, które może odbywać pielęgniarka i położna wykreślić kurs kwalifikacyjny w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie orhanizacji i zarządzania. Ministerstwo zdrowia wykreślenie powyższych szkoleń uzasadnia następująco: "szkolenie to nigdy nie było dziedziną pielęgniarstwa".

Naczelna Rada Lekarska:
Prezydium NRL uważa, że ze względu na ich specyfikę, zachowanie (...) a także pozostawienie specjalizacji w dziedzinie opieki paliatywnej oraz w dziedzinie organizacji i zarządzania.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych:
W § 1 ust. 3 wnioskuję o dodanie punktu w brzmieniu: specjalizacja dla pielęgniarek i położnych może być prowadzona w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – organizacji i zarządzania.
Uzasadnienie:
Rozwiązanie zakładające likwidację specjalizacji zawodowej pielęgniarek i położnych w dziedzinie organizacji i zarządzania wydaje się całkowicie abstrahować od pojęcia zawodu pielęgniarki i położnej, jaka występuje na gruncie nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. Otóż ustawodawca wprowadził w życie przywołaną regulację i odpowiednio w art. 4 i 5 zdefiniował zawody pielęgniarki i położnej wskazując na to, iż zarówno wykonywanie zawodu pielęgniarki jak i wykonywanie zawodu położnej w szczególności polega m. in. na kierowaniu i zarządzaniu zespołami pielęgniarek i położnych, wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia (art. 4 ust. 2 pkt 3, 4, 6 i art. 5 ust. 2 pkt 3, 4, 6). Tym samym niezrozumiałym wydaje się rezygnacja z możliwości uzyskiwania kwalifikacji w zakresie organizacji i zarządzania w sytuacji, gdy kwalifikacje w tym zakresie są niezbędne do wykonywania zawodu praktycznie w jego podstawowej formie. Podkreślenia wymaga jak wskazano na wstępie, iż kierunek tych zmian jest całkowicie odwrotny do kierunku nowelizacji przepisów dotyczących zawodu pielęgniarki i położnej.
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz promocji zawodu i praw kobiet „OAZA”:
Opowiadamy się za pozostawieniem dotychczasowych dziedzin w szkoleniach specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, a w szczególności takich jak: (...) organizacji i zarządzania.
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych:
Kontrowersyjna wydaje się rezygnacja z prowadzenia kształcenia w zakresie organizacji i zarządzania w sytuacji, gdy z kształcenia w tym zakresie korzystała bardzo duża liczna pielęgniarek i położnych, a obszar zarządzania i organizacji jest uwzględniony ustawowo w zakresie pełnienia obowiązków zawodowych pielęgniarki i położnej.
Uzasadnienie:
Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.nr 174; poz. 1039) Art. 4.2 i 5.2 podaje, że za wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej uważa się również: (…) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych; zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 5) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej a także zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia.
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego:
Proponuję jednak, aby w § 1, ust 1, pkt 2 do wykazu dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia (obok ochrony zdrowia pracujących) dodać „organizację i zarządzanie”, a wykreślić „organizację i zarządzanie” z § 2 ust 3, pkt 2 z wykazu kursów kwalifikacyjnych.

Uzasadnienie: W systemie ochrony zdrowia niezbędni są pielęgniarki specjaliści w dziedzinie organizacji i zarządzania, którzy m.in. zajmują stanowiska na poziomie zarządów szpitali tj. zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa, naczelna pielęgniarka,  przełożona pielęgniarek itp. Proponowałabym zatem rangę specjalizacji, a nie kursu kwalifikacyjnego, gdyż osoby na wyżej wymienionych stanowiskach nie będą miały możliwości uzyskania specjalizacji dla ich stanowisk. Zasadne jest, aby była to specjalizacja w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a nie w dziedzinie pielęgniarstwa.

Wybrał

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:
Aktualności według działów - Projekt zmian w wykazie specjalizacji i kursów dla pielęgniarek i położnychPONAD 500 KOMENTARZY!

.