Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Specjalizacja > Specjalizacja – egzamin państwowy (przebieg i opłata)

Specjalizacja

Specjalizacja – egzamin państwowy (przebieg i opłata)

Art. 67, pkt 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) stanowi, że egzamin państwowy przeprowadza odrębnie dla każdej
dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia państwowa komisja egzaminacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw zdrowia na wniosek dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Opłata za egzamin wynosi obecnie 150 zł. Egzamin odbywa się w Warszawie. Uczestnicy egzaminu wchodzą na salę egzaminacyjną w kolejności alfabetycznej, legitymując się dowodem osobistym, podpisują listę obecności oraz zajmują miejsce przy stoliku wskazane przez członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PKE). Każda osoba zdająca otrzymuje test i formularz odpowiedzi posiadający kartę identyfikacyjną. Test składa się ze 180 zadań egzaminacyjnych obejmujących całość zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego. Przewidywany czas na rozwiązywanie testu: 180 minut. Odpowiedzi udziela się na załączonym formularzu odpowiedzi. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać 1 punkt. Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu
70% prawidłowych odpowiedzi tj. 126 punktów. Wynik rozpatrywany jest w dwóch kategoriach: pomyślny, niepomyślny.