Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Kursy i szkolenia - podstawy prawne > Wykaz kursów i szkoleń dla pielęgniarek i położnych - rozporządzenie.

Kursy i szkolenia - podstawy prawne

Wykaz kursów i szkoleń dla pielęgniarek i położnych - rozporządzenie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych  

(Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z poź zm.)

- wyciąg -

Na podstawie art. 10e ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1029) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Specjalizacje dla pielęgniarek mogą być prowadzone w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:
1) rodzinnego,
2) w ochronie zdrowia pracujących,
3) środowiska nauczania i wychowania,
4) zachowawczego,
5) geriatrycznego,
6) kardiologicznego,
7) nefrologicznego,
8) diabetologicznego,
9) pediatrycznego,
10) chirurgicznego,
11) operacyjnego,
12) anestezjologicznego i intensywnej opieki,
13) onkologicznego,
14) psychiatrycznego,
15) opieki długoterminowej,
16) neurologicznego,
17) opieki paliatywnej,
18) ratunkowego,
oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
2. Specjalizacje dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz w dziedzinach pielęgniarstwa ginekologicznego i pielęgniarstwa położniczego.
3. Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych mogą być także prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa neonatologicznego, pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz w dziedzinie organizacji i zarządzania.
§ 2. 1. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być prowadzone w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:
1) rodzinnego,
2) w ochronie zdrowia pracujących,
3) anestezjologicznego i intensywnej opieki,
4) psychiatrycznego,
5) onkologicznego,
6) zachowawczego,
7) środowiska nauczania i wychowania,
8) nefrologicznego z dializoterapią,
9) opieki długoterminowej,
10) opieki paliatywnej,
11) ratunkowego,
12) chirurgicznego,
13) kardiologicznego,
14) pediatrycznego,
oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
2. Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
3. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych mogą być także prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa neonatologicznego, operacyjnego, epidemiologicznego oraz w dziedzinie organizacji i zarządzania.
§ 3. 1. Ramowe programy specjalizacji dla dziedzin wymienionych w § 1 obejmują blok ogólnozawodowy oraz bloki specjalistyczne.
2. Ramowy program bloku ogólnozawodowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. Ramowe programy bloków specjalistycznych są określone w załącznikach nr 2-27 do rozporządzenia.
§ 4. Specjalizacje rozpoczęte po dniu 11 lipca 2003 r. mogą być prowadzone również na podstawie dotychczasowych programów kształcenia, jednak nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2004 r. Po dniu 30 kwietnia 2004 r. specjalizacje prowadzone są na podstawie programu kształcenia sporządzonego przez organizatora kształcenia zgodnie z ramowym programem kształcenia, określonym w rozporządzeniu, i po
pozytywnym zaopiniowaniu tego programu przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, a jeżeli organizatorem kształcenia jest podmiot, o którym mowa w art. 10d pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, po zatwierdzeniu tego programu przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.