Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Warto wiedzieć! > Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek finansowane przez UE.

Warto wiedzieć!

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek finansowane przez UE.

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA 1120 PIELĘGNIAREK

(po 70 miejsc szkoleniowych na województwo)

 

Pakiet dla jednej osoby obejmie:

  • Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz
  • kurs kfalifikacyjny w dziedzinie pielegniarstwa ratunkowego.


Najpierw odbywać się w ramach pakietu ma kurs specjalistyczny, a po jego zaliczeniu będzie można przystąpić do kursu kwalifikacyjnego. Kurs kwalifikacyjny nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.
W każdym z 16 województw będzie po 70 miejsc szkoleniowych.
Zakończenie realizacji calego pakietu musi nastąpić nie później niż do dnia 30 listopada 2013 roku.
Organizator pakietu nie może pobierać od uczestników jakichkolwiek opłat związanych z udziałem w pakiecie, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy uczestnik pakietu zrezygnuje z udziału w pakiecie lub nie złoży z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego dla kursu kwalifikacyjnego, za wyjątkiem wypadków losowych. W tami przypadku
uczestnik może zostać obciążony kosztami pakietu, w takim stopniu w jakim uczestniczyła w pakiecie.

Oferty na przeprowadzenie powyższych szkoleń mogą składać potencjalni organizatorzy przedmiotowych szkoleń, a nie pielęgniarki. Oferty można składać do 9 kwietnia 2013 roku. Po tym terminie poinformuję na Portalu jakie firmy wygrały przetarg na prowadzenie szkoleń i gdzie w związku z tym należy składać podanie o przyjęcie na szkolenie.


Kto może być uczestnikiem szkoleń odbywanych w ramach pakietu?


1. należy posiadać co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza;
2. prawo wykonywania zawodu
3. aktualne zatrudnienie w zawodzie.


Uczestnikiem pakietu będzie mogła być osoba, która jest zatrudniona na podstawie róznych umów np. umowa o pracę, zlecenie. Także osoby na tzw. samozatrudnieniu czyli na kontrakcie. T
ak wynika z zał. nr 3 do opublikowanego, przez mz. Sprawdź zapisy tego załącznika pod kątem miejsc pracy, które uprawniają do uczestnictwa w szkoleniach.

Organizator przed rozpoczęciem szkoleń, w sytuacji kiedy liczba chętnych osób na szkolenia przewyższa liczbę miejsc (czyli 35, bowiem w każdym województwie będą przeprowadzone 2 edycje po 35 miejsc - razem 70 miejsc na każde województwo) zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie kwalifikacyjne. W ramach tego postępowania organizator przeprowadza "egzamin wstępny w formie pisemnej". Natomiast w przypadu uzyskania równej liczby punktów na egzaminie organizator ustala dodatkowe kryteria: zatrudnienie w systemie ratownictwa (2 pkt), oraz 1 pkt za każdy rok pracy w systemie ratownictwa medycznego.

Organizator musi opracować i przekazać uczestnikom kursu materiały dydaktyczne i przekazać każdemu uczestnikowi 1 egzemplarz aktualnej publikacji z zakresu medycyny ratunkowej i katastrof wydanej w jezyku polskim, której wartość rynkowa nie może być niższa niż 70 zł.
Firma przeprowadzająca szkolenia musi zapewnić cepły posiłek - obiad dwudaniowy, w każdym dniu szkoleniowym zajęć teoretycznych (kursu kwalifikacyjnego).
Uczestnik pakietu ma prawo do 5% nieobecności nieusprawiedliwionych oraz 15% nieobecności usprawiedliwionych, potwierdzonych zwolnieniem lekarskim.

Podkreślam, że w każdym województwie będą dwie edycje tych szkoleń - po 35 miejsc na każdą czyli 70 miejsc szkoleniowych. Wobec powyższego pielęgniarka będzie mogła uczestniczyć dwa razy w postępowaniu kwalifikacyjnym na każdą edycję z osobna.

Mariusz Mielcarek

Zobacz zał nr 3 - Według ministerstwa zdrowia pielęgniarka, absolwentka Liceum Medycznego posiada wykształcenie nie średnie lecz .... PONADGIMNAZJALNE! - http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/4178