Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Warto wiedzieć! > Od kiedy pielęgniarka na anestezjologii będzie musiała być "pielęgniarką anestezjologiczną"?

Warto wiedzieć!

Od kiedy pielęgniarka na anestezjologii będzie musiała być "pielęgniarką anestezjologiczną"?

Na stronach ministerstwa zdrowia w maju ubiegłego roku opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie  standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych.
W projekcie rozporządzenia zapisano, że pielęgniarka  anestezjologiczna       -     to pielęgniarka, która ukończyła specjalizację  w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka, która ukończyła   kurs   kwalifikacyjny   w   dziedzinie   pielęgniarstwa   anestezjologicznego   i intensywnej opieki lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. W projekcie rozporządzenia zapisano także: "pielęgniarki wykonujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czynności przewidziane w dotychczasowych przepisach dla przeszkolonych pielęgniarek, nie spełniające wymagań określonych powyżej, mogą wykonywać czynności przewidziane dla pielęgniarki anestezjologicznej nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.".
Natomiast pielęgniarką   oddziałową   oddziału   anestezjologii   i   intensywnej   terapii    albo   działu anestezjologii w szpitalu powinna być pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki. W projekcie zapisano także: "pielęgniarka będąca w dniu wejścia w życie pielęgniarką oddziałową oddziału anestezjologii i intensywnej terapii albo działu anestezjologii w szpitalu, która nie spełnia powyższych wymagań, może pełnić tą funkcję nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r.".
Powyższe zagadnienie wzbudziło na Portalu duże zainteresowanie. Artykuł w powyższej sprawie czytano ponad 6 tysięcy razy. Zamieszczono 29 KOMENTARZY!
Ostatecznie w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku zapisano:

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
§ 2. 2. pielęgniarka anestezjologiczna – pielęgniarkę, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarkę, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
§ 4. 11. Pielęgniarką oddziałową oddziału szpitala wymienionego w ust. 1 lub 2 powinna być pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
§16. 1. Pielęgniarki wykonujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czynności przewidziane w dotychczasowych przepisach dla przeszkolonych pielęgniarek, niespełniające wymagań określonych w § 2 pkt 6, mogą wykonywać czynności przewidziane dla pielęgniarki anestezjologicznej nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
4. Pielęgniarka będąca przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pielęgniarką oddziałową oddziału anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci albo oddziału anestezjologii lub oddziału anestezjologii dla dzieci w szpitalu, niespełniająca wymagań określonych w § 4 ust. 11, może pełnić tę funkcję nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Natomiast w załączniku nr 1 do rozporządzenia zapisano między innymi:

Personel - Pielęgniarki
1) równoważnik co najmniej 2,2 etatu na jedno stanowisko intensywnej terapii - pielęgniarka anestezjologiczna;
2) w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji dodatkowo: równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki lub  pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki lub pielęgniarka - odpowiednio do zakresu wykonywanych świadczeń.
Organizacja udzielania świadczeń
1) ustala się trzy poziomy intensywności opieki pielęgniarskiej na stanowiskach intensywnej terapii w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii:
a) najniższy poziom opieki - potrzeba ciągłego monitorowania z powodu zagrożenia niewydolnością narządową – co najmniej 1 pielęgniarka na 3 stanowiska intensywnej terapii na zmianę,
b) pośredni poziom opieki - pacjent z 1 niewydolnością narządową bezpośrednio zagrażającą życiu i wymagającą mechanicznego lub farmakologicznego wspomagania – co najmniej 1 pielęgniarka na 2 stanowiska intensywnej terapii na zmianę,
c) najwyższy poziom opieki - pacjent z 2 lub więcej niewydolnościami narządowymi, które bezpośrednio zagrażają życiu pacjenta i wymagają mechanicznego lub farmakologicznego wspomagania czynności narządów – co najmniej 1 pielęgniarka na 1 stanowisko intensywnej terapii na zmianę.

Uwaga! W rozporządzeniu zapisano:

1.  Podmioty lecznicze prowadzące szpitale, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełniają wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dostosują się do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia: 1)  w części I „Organizacja udzielania świadczeń”, „Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny” oraz „Pozostałe wymagania” - w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r.; 
2)  w części I „Personel” oraz w części II „Warunki szczegółowe dla poziomów referencyjnych oddziału anestezjologii i intensywnej terapii”, oraz w części III „Warunki szczegółowe dla poziomów referencyjnych oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci” – w terminie nie dłuższym niż do dnia
1 lipca 2017 r.; 

Zobacz całą treść rozporządzenia. 

Zobacz także ciekawą opinię do projektu rozporządzenia w kontekście "intensywnej terapii kardiologicznej" oraz "pielęgniarki intensywnej terapii kardiologicznej".

Opinię podnoszącą zasadność obecności na oddziałach intensywnej terapii - ratowników medycznych.

Zobacz opinię do projektu rozporządzenia napisaną przez pielęgniarkę pracujacą na intensywnej terapii.

Opinia NFZ podnosząca kwestię "obsady pielęgniarskiej".

Zobacz inne opinie.

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Nabory na specjalizację pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki;

Nabory na kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki.

.