Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Kurs specjalistyczny > Kurs specjalistyczny – egzamin końcowy

Kurs specjalistyczny

Kurs specjalistyczny – egzamin końcowy

Zgodnie z § 35 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923), kurs specjalistyczny kończy się egzaminem. Natomiast warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przez pielęgniarkę, położną zajęć teoretycznych i szkolenia praktycznego przewidzianych w programie kursu specjalistycznego.

Egzamin przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia.
5. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele organizatora kształcenia, w tym kierownik kursu jako przewodniczący;
2) przedstawiciel okręgowej izby pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia podyplomowego, a w przypadku gdy organizatorem kształcenia jest okręgowa izba pielęgniarek i położnych, utworzona przez nią spółka handlowa, w której posiada ona udziały lub akcje lub inny utworzony przez nią podmiot - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
3) pielęgniarka, położna, która posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa będącej przedmiotem kursu kwalifikacyjnego, albo pielęgniarka, położna, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa albo dziedzinie będącej przedmiotem kursu kwalifikacyjnego oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie w tej dziedzinie.
6. Pytania i zagadnienia egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane komisji egzaminacyjnej przez organizatora kształcenia w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.