Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Specjalizacja > Zwolnienie z odbywania części specjalizacji

Specjalizacja

Zwolnienie z odbywania części specjalizacji

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923):

§ 6. 3. Organizator kształcenia może także zaliczyć moduły, wybrane jednostki modułowe i szkolenie praktyczne i zwolnić pielęgniarkę, położną z obowiązku ich odbywania, jeżeli zostały one zrealizowane w ramach:
1) kursu kwalifikacyjnego w zakresie objętym programem specjalizacji - w wymiarze nie większym niż określony w ramowym programie kształcenia dla tego rodzaju kursu;
2) kursu specjalistycznego w zakresie objętym programem specjalizacji - w wymiarze nie większym niż określony w ramowym programie kształcenia dla tego rodzaju kursu.
4. Organizator kształcenia może również zaliczyć staż cząstkowy stanowiący część szkolenia praktycznego i zwolnić pielęgniarkę, położną z obowiązku jego odbywania w przypadku, gdy posiada ona co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie i jest aktualnie zatrudniona w komórce organizacyjnej o profilu zgodnym ze stażem cząstkowym.
5. Zaliczenie, o którym mowa w ust. 3, może dotyczyć modułów, wybranych jednostek modułowych i szkolenia praktycznego zrealizowanego w ramach kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzonych począwszy od dnia 1 lipca 1999 r.
6. W celu uzyskania zaliczeń, o których mowa w ust. 3 i 4, pielęgniarka, położna składa wniosek do organizatora kształcenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
7. Pielęgniarka, położna może ubiegać się o skrócenie okresu trwania specjalizacji, o którym mowa w ust. 2, albo o zaliczenie modułów, wybranych jednostek modułowych i szkolenia praktycznego, o których mowa w ust. 3, lub zaliczenie stażu cząstkowego, o którym mowa w ust. 4.