Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Specjalizacja > Zwolnienie z odbywania specjalizacji

Specjalizacja

Zwolnienie z odbywania specjalizacji

Art. 67, pkt 3 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) stanowi, że pielęgniarka i położna posiadające co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierzają uzyskać
tytuł specjalisty, mogą być zwolnione przez ministra właściwego do spraw zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości. W powyższej sytuacji zgodnie z Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923):

2. Pielęgniarka, położna składa wniosek w sprawie, o której mowa w ust.1, wraz z opinią kierownika specjalizacji do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, zwanego dalej "Centrum".
3. Dyrektor Centrum dołącza do wniosku opinię powołanego przez siebie zespołu. W skład zespołu wchodzą:
1) konsultant krajowy w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;
2) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
3) trzech pracowników naukowych szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora.
4. Pielęgniarka, położna, posiadająca stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierza uzyskać tytuł specjalisty, może także zostać zwolniona przez komisję kwalifikacyjną z egzaminu wstępnego w ramach postępowania kwalifikacyjnego.